HYVÄKSYMIS- JA OMISTAUTUMISTERAPIA

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) edustaa uusinta, kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntausta. Sen vaikuttavuudesta on maailmalla ja myös Suomessa saatu yhä enemmän näyttöä. HOT on todettu toimivaksi terapiasuuntaukseksi hoidettaessa mm. masennusta, ahdistusta, uupumusta, stressiä, univaikeuksia, kroonista kipua ja syömishäiriöitä. Tästä linkistä pääset näkemään tarkemmin HOT:sta tehtyjä vaikuttavuustutkimuksia. (https://contextualscience.org/state_of_the_act_evidence#)

Hyväksymis- ja omistautumisterapia eli lyhyemmin HOT perustuu siihen, että kasvattamalla psykologista joustavuuttamme voimme kokonaisvaltaisesti paremmin.

Psykologisen joustavuuden voidaan nähdä muodostuvan kolmesta kyvystä:

  1. Kyvystä kohdata epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita, ja taitona nähdä ne irrallisina omasta minuudesta.
  2. Kyvystä olla läsnä hetkessä arvottamatta sitä. Läsnäoloon kuuluu myös tietoisuus omista ajatuksista ja tunteista.
  3. Kyvystä tunnistaa ja elää oman näköistä, arvokasta elämää. On hyödyllistä oppia tunnistamaan, milloin liikut kohti sitä, mikä tai kuka on sinulle tärkeää. Pyrkimys on tehdä tekoja, jotka tukevat itselle tärkeitä asioita, vaikka tekojen toteuttaminen ei aina olisikaan miellyttävää.

Työskentelyssä on siis kaksi päämäärää: pyritään selvittämään mitä asiakas pohjimmiltaan haluaa elämältään; mikä on tärkeää ja merkityksellistä. Tätä kutsutaan arvotyöskentelyksi. Arvotyöskentely on tärkeää, koska tutkimuksissa on todettu, että elämällä arvojemme mukaista elämää, voimme paremmin.

Toinen päämäärä on opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään epämiellyttäviä tai tuskallisia ajatuksia ja tunteita uudella tavalla. Näitä taitoja kutsutaan tietoisuustaidoiksi (eng. Mindfulness). Niiden avulla voi oppia huomaamaan ajatukset ajatuksina ja tunteet tunteina, jolloin niiden vaikutusvalta pienenee ja voi mahdollisesti löytää uusia tapoja totuttujen haitallisten käyttäytymismallien tilalle.

H = Hyväksy ja ota vastaan sinussa ilmenevät ajatukset ja tunteet.
O = Omistaudu selkiyttämään itsellesi, mitkä asiat elämässä ovat sinulle tärkeitä.
T = Toimi ja tee sellaisia tekoja, joista sinulle on hyviä seurauksia pitkällä aikavälillä, jotka ovat arvojesi suuntaisia ja edistävät sitä, mitä pidät tärkeänä.

 

HOT ja urheilu

Hyväksymis- ja omistautumisterapian vaikuttavuutta psyykkisen valmennuksen menetelmänä on myös tutkittu jonkin verran. On huomattu, että hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmillä voidaan vaikuttaa myönteisesti mm. urheilijan itsetuntoon ja keskittymiseen sekä huomion suuntaamiseen suorituksen kannalta olennaiseen.  HOT-menetelmien on todettu vähentävän urheilijoiden kokemaa stressiä ja ahdistusta. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvalla psyykkisellä valmennuksella on myös löydetty yhteys itse urheilusuorituksen paranemiseen.

Tutustu tarjoamiini psyykkisen valmennuksen palveluihin.

Linkki Pro Gradu-tutkielmaani, jossa tutkittiin hyväksymis- ja omistautumisterapian toimivuutta salibandyjoukkueen psyykkisen valmennuksen työkaluna. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44346/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201409292891.pdf?sequence=1&isAllowed=y